Skip course categories
Skip available courses

Available courses

วิชา โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม รหัสวิชา 30901-2001

หน่วยกิต 3 ทฤษฎี 1 คาบ/สัปดาห์ ปฏิบัติ 4 คาบ/สัปดาห์
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1  (สายตรง + ม.6)
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ปวส.1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สายตรง + ม.6)
วันอังคาร   เวลา 08.00 น. - 12.00 น. และ วันพุธ เวลา 14.00 น. - 15.00 น.

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของโครงสร้างข้อมูล (Principle of Data Structure), ข้อมูลแบบนามธรรม (Abstract Data Type), การจัดโครงสร้างแบบ Linear และ Nonlinear Data Structure, อัลกอริทึมและการหาประสิทธิภาพม, Big-O Notations, การสร้างและจัดการโครงสร้างข้อมูลแบบ Linked Lists, Stack, Queues, Trees และ Graph  การจัดการข้อมูลแบบ Heaps และ  Hash  Tables,  อัลกอริทึมการจัดเรียงข้อมูลและการค้นหาข้อมูล (Sorting and Searching Algorithms)

วิชา การพัฒนาระบบฐานข้อมูล รหัสวิชา 30901-2003 


หน่วยกิต 3 ทฤษฎี 1 คาบ/สัปดาห์ ปฏิบัติ 4 คาบ/สัปดาห์
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ปวส.2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สายตรง) 
วันอังคาร   เวลา 13.00 น. - 18.00 น. I

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้ Database Sever Engine พื้นฐานการบริหารจัดการฐานข้อมูล (Concept of Database Management and Administration) การเขียนคำสั่ง SQL Command เพื่อจัดการระบบฐานข้อมูล การสร้างและใช้งาน View และ Stored Procedures การจัดการทรานแซคชั่น (Transaction) การสำรองข้อมูล (Data Backup) การกู้คืนข้อมูล (Data Recovery) การรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Data Security) การกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ การเข้ารหัสข้อมูล

วิชา ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ รหัสวิชา 30901-1003


หน่วยกิต 3  ทฤษฎี 1 คาบ/สัปดาห์ ปฏิบัติ 4 คาบ/สัปดาห์
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ปวส.2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) 
วันพุธ  เวลา 08.00 น. - 12.00 น. และ วันพุธ เวลา 13.00 น. - 14.00 น.

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System-DBMS), ประเภทของ DBMS, ระบบการจัดการ Relational Database Management System (RDBMS), ประเภทของ Keys, Integrity Rules, ความหมายของ Entity-Relationship (E-R) Model & Diagram,การออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database Design), การทำ Normalixation, ประเภทของภาษาฐานข้อมูล (Types of Database Languages), ภาษา Structured Query Language (SQL), Sub Query, Joins, Views และ Stored Procedures

วิชา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัสวิชา 39000-0005


หน่วยกิต 3 ทฤษฎี 1 คาบ/สัปดาห์ ปฏิบัติ 4 คาบ/สัปดาห์
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (สายตรง + ม.6)
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ปวส.1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สายตรง + ม.6) 
วัน พฤหัสบดี  เวลา 08.00 น. - 12.00 น. และ วัน พฤหัสบดี เวลา 13.00 น.-14.00 น.

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประเภทของระบบเครือข่าย ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย โปรโตคอล มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย การติดตั้ง ตรวจสอบและใช้งานระบบเครือข่ายแบบใช้สาย การเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ และโปรแกรมอรรถประโยชน์บนระบบเครือข่าย

วิชา การพัฒนาระบบฐานข้อมูล รหัสวิชา 30901-2003 


หน่วยกิต 3 ทฤษฎี 1 คาบ/สัปดาห์ ปฏิบัติ 4 คาบ/สัปดาห์
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ม.6)
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ปวส.2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) 
วันศุกร์  เวลา 08.00 น. - 12.00 น. และ วันศุกร์ เวลา 13.00 น.-14.00 น.

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้ Database Sever Engine พื้นฐานการบริหารจัดการฐานข้อมูล (Concept of Database Management and Administration) การเขียนคำสั่ง SQL Command เพื่อจัดการระบบฐานข้อมูล การสร้างและใช้งาน View และ Stored Procedures การจัดการทรานแซคชั่น (Transaction) การสำรองข้อมูล (Data Backup) การกู้คืนข้อมูล (Data Recovery) การรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Data Security) การกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ การเข้ารหัสข้อมูล

รหัสวิชา - 30901-2002  ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (ปวส.1 L.2)

วันอังคาร เวลา 08.00 - 12.00 น. ห้อง 721

วันพุธ เวลา 14.00 - 15.00 น ห้อง 721

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Develop Life Cycle) หลักการพื้นฐานและแนวคิดเชิงวัตถุ (Basic Principle of Object Orientation), กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ  กลไกของการออกแบบเชิงวัตถุ โมเดลที่ใช้ในการออกแบบเชิงวัตถุ โมเดลที่ใช้ในการออกแบบเชิงวัตถุ, หลักการของ UML Modeling, องค์ประกอบของ UML - Things, Relationships และ Diagrams, การเขียน Structural things, Behavioral things, Group things และ Annotational things, การเขียน Relationship – Meaning,  Structural และ Generalized/Specialized, การเขียน Diagram - Use case, Static structure, Interaction, State, Activity และ Implementation

รหัสวิชา - 3901-2002  ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (ปวส.2 L.2)

วันอังคาร เวลา 13.00 - 18.00 น. ห้อง 721

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Develop Life Cycle) หลักการพื้นฐานและแนวคิดเชิงวัตถุ (Basic Principle of Object Orientation), กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ  กลไกของการออกแบบเชิงวัตถุ โมเดลที่ใช้ในการออกแบบเชิงวัตถุ โมเดลที่ใช้ในการออกแบบเชิงวัตถุ, หลักการของ UML Modeling, องค์ประกอบของ UML - Things, Relationships และ Diagrams, การเขียน Structural things, Behavioral things, Group things และ Annotational things, การเขียน Relationship – Meaning,  Structural และ Generalized/Specialized, การเขียน Diagram - Use case, Static structure, Interaction, State, Activity และ Implementation

รหัสวิชา - 30901-2002  ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (ปวส.1 L.1)

พุธ เวลา 08.00 - 12.00 น. ห้อง 721

พุธ เวลา 13.00 - 14.00 น. ห้อง 721

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Develop Life Cycle) หลักการพื้นฐานและแนวคิดเชิงวัตถุ (Basic Principle of Object Orientation), กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ  กลไกของการออกแบบเชิงวัตถุ โมเดลที่ใช้ในการออกแบบเชิงวัตถุ โมเดลที่ใช้ในการออกแบบเชิงวัตถุ, หลักการของ UML Modeling, องค์ประกอบของ UML - Things, Relationships และ Diagrams, การเขียน Structural things, Behavioral things, Group things และ Annotational things, การเขียน Relationship – Meaning,  Structural และ Generalized/Specialized, การเขียน Diagram - Use case, Static structure, Interaction, State, Activity และ Implementation

รหัสวิชา - 30001-2001 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (ปวส.1 L.1)

วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 12.00 น. ห้อง 721

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ การ นำเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เลือกใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง คัดกรอง แยกแยะ จัดกลุ่มข้อมูลที่สืบค้นได้ และสรุปองค์ความรู้จากข้อมูลอย่างถูกต้อง วิเคราะห์และ วางแผนการดำเนินการในงานอุตสาหกรรม เลือกใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานในการบริหาร จัดการงานเทคโนโลยีต่าง ๆ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา ทางวิชาชีพ

รหัสวิชา - 30001-1001 ชื่อวิชา การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (30001-1001) ปวส.2 (L1)

วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง 721

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ยงการจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ ในการจัดการงานอาชีพ

รหัสวิชา 29-4000-2311 วิชาวัสดุอุตสาหกรรมและงานเทคโนโลยีพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี

(Industrial materials and Basic Technology)

วิชาบังคับก่อน – ไม่มี

วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 - 21.00 น. ห้อง 721

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุ ประเภทของวัสดุ คุณสมบัติของวัสดุ ส่วนประกอบและ ประโยชน์ หลักการผลิตและกระบวนการผลิต ในงานวัสดุอุตสาหกรรมหรือวัสดุที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

2. ประยุกต์ใช้งานวัสดุ วัสดุใหม่ วัสดุกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในงานวัสดุอุตสาหกรรม หรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

3. ปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน การใช้เครื่องมือพื้นฐาน ในงานวัสดุ อุตสาหกรรมหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุ ประเภทของวัสดุ คุณสมบัติของวัสดุ ส่วนประกอบและประโยชน์ หลักการผลิตและกระบวนการผลิต การประยุกต์ใช้งานวัสดุ วัสดุใหม่ วัสดุกับผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ในงานวัสดุอุตสาหกรรมหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึก ปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน การใช้เครื่องมือพื้นฐาน ในงานอุตสาหกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้องกับ วิชาชีพ

รหัสวิชา - 30001-2001 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (ปวส.2 L.1)

วันศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. ห้อง 721

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ การ นำเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เลือกใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง คัดกรอง แยกแยะ จัดกลุ่มข้อมูลที่สืบค้นได้ และสรุปองค์ความรู้จากข้อมูลอย่างถูกต้อง วิเคราะห์และ วางแผนการดำเนินการในงานอุตสาหกรรม เลือกใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานในการบริหาร จัดการงานเทคโนโลยีต่าง ๆ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา ทางวิชาชีพ

รหัสวิชา - 30001-2001 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (ปวส.2 L.1)

วันศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. ห้อง 721

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ การ นำเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เลือกใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง คัดกรอง แยกแยะ จัดกลุ่มข้อมูลที่สืบค้นได้ และสรุปองค์ความรู้จากข้อมูลอย่างถูกต้อง วิเคราะห์และ วางแผนการดำเนินการในงานอุตสาหกรรม เลือกใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานในการบริหาร จัดการงานเทคโนโลยีต่าง ๆ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา ทางวิชาชีพ


Skip courses

Courses